งบกจัารดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) 2562

(ฉบับเต็ม)

 

(ฉบับแยกหน่วยงาน)

   – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   – คณะวิทยาการจัดการ

   – กองกลาง

   – กองบริการการศึกษา

   – กองพัฒนานักศึกษา

   – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ