เล่ม งบประมาณ บ.กศ. พ.ศ. 2562

(ฉบับเต็ม)

(ฉบับแยกหน่วยงาน)

   – มหาวิทยาลัย

   – คณะครุศาสตร์

          – คณะ

          – โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

          – โรงเรียนประถมสาธิต

          – โรงเรียนสาธิตมัธยม

   – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   – คณะวิทยาการจัดการ

   – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   – สำนักงานอธิการบดี

          – กองกลาง

         – กองนโยบายและแผน

         – กองบริการการศึกษา

         – กองพัฒนานักศึกษา

   – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   – สถาบันวิจัยและพัฒนา

   – สถาบันอยุธยาศึกษา

   – หน่วยตรวจสอบภายใน