การประชุมติดตามงาน ทุกวัน จันทร์ เวลา 13.30 น. โดยรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน