ข้อมูลสารสนเทศ

สารสนเทศสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 สารสนเทศ 1/2552มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 สารสนเทศ1/2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 สารสนเทศ2/2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 สารสนเทศ1/2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 สารสนเทศ1/2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 สารสนเทศ1/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 สารสนเทศ1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 สารสนเทศ1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 สารสนเทศ1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 สารสนเทศ1/2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 สารสนเทศ1/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  1. รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2552  
  2. รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2553
  3. รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2554
  4. รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2555
  5. รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2556
  6. รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2557
  7. รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2558