ประชุมคณะกรรมการเตรียมการอบรม ระบบบริหาสรงบประมาณและการเงิน (SAP)