เอกสารเผยแพร่

เล่มแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

 1. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ พ.ศ.2561)
 2. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 3. แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 4. แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงครั้งที่ 1
 5. แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 6. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ.2560-2564)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 7. แผนพัฒนาระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 8. แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2550 – 2552

  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

 1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 3. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงครั้งที่ 3
 4. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงครั้งที่ 1
 5. แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552-2555 และ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 6. กรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2553-2555 

 

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 1. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 2. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 4. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 5. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 6. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 7. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 8. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 9. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  แผนอื่นๆ

 1. แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2561 
 2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
 3. ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ๒๐ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
 4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
 5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ฉบับสมบูรณ์
 6. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556-2559
 7. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2552-2555
 8. แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
 9. แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 10. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 11. แผนการจัดการความรู้ 2555-2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เล่มรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

 1. รายงานติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ6เดือน)
 3. รายงานติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 4. รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

 1. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
 2. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
 3. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน
 4. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน
 5. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน
 6. รายงานผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน
 7. รายงานผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน
 8. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 9. รายงานติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

Leave a comment

Your email address will not be published.


*