กองนโยบายและแผนพบหน่วยงาน Site Visit (คณะครุศาสตร์) วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 -16.00 น.

กองนโยบายและแผนพบหน่วยงาน Site Visit (คณะครุศาสตร์) วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 -16.00 น.

  1. เพื่อทำความเข้าใจกรอบการจัดสรรงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี การทบทวนแผนตามจุดเน้น คือ 1. บูรณาการเพื่อการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก 3. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. การขับเคลื่อนประเทศภายในระยะ 20 ปี ภายใต้นวัตกรรมโดยมุ่งเป้าหมายให้งานวิจัยมีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
  3. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งเป้าไว้าให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก  อีก 80 อัตรา เพื่อให้ได้สัดส่วน 50 :50

ทั้งนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินงานด้านงบประมาณ การติดตามประเมินผล และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อกองนโยบายและแผนจะได้่รวบรวมและวิเคราะห์เสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป