กองนโยบายบายและแผนพบหน่วยงาน Site Visit คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กองนโยบายและแผนพบหน่วยงาน Site Visit (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559  เวลา 13.30 -16.00 น.
ณ ห้องประชุม 43110 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทำความเข้าใจกรอบการจัดสรรงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี การทบทวนแผนตามจุดเน้น คือ 1.) บูรณาการเพื่อการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 2.) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก 3.) พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. เพื่อฉายภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่สมกลางการขับเคลื่อนประเทศภายในระยะ 20 ปี ภายใต้นวัตกรรมโดยมุ่งเป้าหมายให้งานวิจัยมีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
  3. เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการในกระบวนการวางแผนการดำเนินงานด้านจัดทำแผน งบประมาณ การติดตามและรายงานประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  4. เพื่อรับฟังสภาพและปัญหาในการดำเนินงานของหน่วยงาน