กองนโยบายและแผนพบสำนักสถาบัน

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 กองนโยบายและแผนได้จัดกิจกรรม Site Visit หน่วยงาน โดยวัตถุประสงค์

  1. เพื่อทำความเข้าใจกรอบการจัดสรรงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี การทบทวนแผนตามจุดเน้น คือ 1.) บูรณาการเพื่อการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 2.) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก 3.) พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. เพื่อฉายภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่สมกลางการขับเคลื่อนประเทศภายในระยะ 20 ปี ภายใต้นวัตกรรมโดยมุ่งเป้าหมายให้งานวิจัยมีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
  3. เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการในกระบวนการวางแผนการดำเนินงานด้านจัดทำแผน งบประมาณ  การติดตามและรายงานประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  4. เพื่อรับฟังสภาพและปัญหาในการดำเนินงานของหน่วยงาน

Invalid Displayed Gallery

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*