จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563

กองนโยบายและแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ5 ปี พ.ศ.2559-2563แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.2559-2562และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โกลเมาเท้น รีสอร์ท วังนำ้เขียว จ.นครราชสีมา