เล่มงบประมาณ 2560

 

1.งบแผ่นดินicon_new2 (08/11/2559)

2.งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)icon_new2  (19/01/2560)

-เพิ่มโครงการงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท้ายเล่ม

-แก้ไขคำผิด

3.งบการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.)icon_new2  (08/11/2559)

4.งบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา)icon_new2 (08/11/2559)

5.งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากราชพัสดุ

6.งบเงินรายได้จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

7.เงินรายได้จากศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

8.งบการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน