เล่มงบประมาณ 2561

1.งบแผ่นดินicon_new2 (10/11/2560)

2.งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)icon_new2  (10/11/2560)

3.งบกจัารดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.)icon_new2  (10/11/2560)

4.งบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา)icon_new2 (10/11/2560)

5.งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.เพิ่มเติม)icon_new2  (10/11/2560)

6.งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากราชพัสดุ

7.งบเงินรายได้จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

8.เงินรายได้จากศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

9.งบการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

10. งบรายได้ตลาดนัด