เล่มงบประมาณ 2562

  1. เล่มงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2562icon_new2

  2. เล่มงบประมาณ บ.กศ. พ.ศ. 2562 icon_new2

  3. งบกจัารดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.)icon_new2

  4. งบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา)icon_new2 

  5. งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.เพิ่มเติมicon_new2)  (งบบัณฑิตศึกษาicon_new2)

  6. งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากราชพัสดุ

  7. งบเงินรายได้จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

  8. เงินรายได้จากศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  9. งบการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน