เล่มงบประมาณ 2562

 1. เล่มงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2562icon_new2

 2. เล่มงบประมาณ บ.กศ. พ.ศ. 2562 icon_new2

 3. เล่มงบการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.)editor for essays To our customers. I hope you’re going to learn from it and in the course of time will even have the ability to provide excellent essay help to others! The 1 person who may offer you your dream writing job

  wp-image-511″ src=”http://plans.aru.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/icon_new2.gif” alt=”icon_new2″ width=”52″ height=”20″ />

 4. เล่มงบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา)icon_new2 

 5. เล่มงบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.เพิ่มเติมicon_new2)  (งบบัณฑิตศึกษาicon_new2)

 6. งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากราชพัสดุ

 7. งบเงินรายได้จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

 8. เงินรายได้จากศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 9. งบการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน