ประวัติความเป็นมา

                                  กองนโยบายและแผนเดิมมีฐานะ เป็นแผนกงานและประเมินผล ในสำนักงานอธิการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทำหน้าที่รับผิดชอบงานการจัดทำแผน งบประมาณการติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานและรายงานสถิติการศึกษา ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พ.ศ. 2527 ได้ยกฐานะแผนกแผนงานและประเมินผลเป็นสำนักวางแผนและพัฒนา มีฐานะเทียบเท่าคณะมีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแผนงานและประเมินผลและฝ่ายสถิติข้อมูลและประมวลผล ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่เป็น”สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” สำนักวางแผนและพัฒนา ยังคงเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบในงานเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2527

                                 ต่อมาในปีพ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 สถาบันราชภัฏทุกแห่งเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ สำนักวางแผนและพัฒนารับผิดชอบงานการจัดทำแผนงบประมาณ การติดตามประเมินผลและติดต่อประสานงานควาร่วมมือกับต่างประเทศมีโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายติดตามและประเมินผลและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

                                 พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งสวนราชการในสถาบันราชภัฏทั่วประเทศใหม่ โดยสำนักวางแผนและพัฒนาถูกปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในให้รวมงานบางอย่างที่ กระจายอยู่และจัดเป็นกลุ่มงานขึ้นใหม่มี 3 กลุ่ม คือกลุ่มอำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และกลุ่มสถิติข้อมูล และในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสำนักวางแผนและพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง โดยแบ่งเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลชานุการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายติดตามและประเมินผลฝ่ายสถิติการศึกษาและสารสนเทศ และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

                                 พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาปรับเปลี่ยนสถานะจาก สถาบันราชภัฏเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547มีการปรับโครงสร้างการบริหารภายในโดยสำนักวางแผนและพัฒนาเปลี่ยนเป็นกอง นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานอธิการบดีภายใต้การดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนา ดังนั้นโครงสร้างของกองนโยบายและแผนของกองนโยบายและแผนในปี พ.ศ. 2547   ได้ปรับเปลี่ยน 4ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายติดตามและประเมินผล และฝ่ายสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 

                                 พ.ศ.2549 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2549ได้มีกาปรับเปลี่ยน โครงสร้างของ กองนโยบายและแผน เป็น 4 ฝ่าย แบ่งเป็น  งานบริหารทั่วไป  งานแผนงานและงบประมาณ งานติดตามและประเมินผล และ  งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 121ตอนที่พิเศษ 23 ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15มิถุนายน เป็นต้นไป มีผลให้สถาบันราชภัฏทั้ง 41 แห่งทั่วประเทศเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นอิสระ เป็นนิติบุคคล และเป็นมหาวิทยาลัย 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*