เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมงบประมาณ อาคารรัฐสภา 3 กรุงเทพมหานคร

              นำโดย อาจารย์ ดร.เกษม  บำรุงเวช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ  คล้ายมุข รองอธิการบดีฝ่านนโยบายและแผน  อาจารย์สุทัศน์  อู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่      ภูมิสถาปัตย์และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร  นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน    นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาววีรวรรณ  แตงทอง เลขาอธิการบดีโดยมีงบประมาณตามร่างพรบ. จำนวน 378,363,100 บาท คณะกรรมธิการฯ พิจารณาปรับลดตามเกณฑ์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและครุภัณฑ์ 3 รายการ  เป็นเงิน 302,300 คงเหลืองบประมาณที่ได้รับจัดสรร 378,060,800 บาท

ชี้แจงบ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*