เอกสาร/แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

 1. แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 2. รายงานงบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 3. แบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 4. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ ปี 2555 -2559

 5. แผนความต้องการงบลงทุน ปีงบประมาณพ.ศ. 2560-2563 :::  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2558 ::: ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2558 เพิ่มเติม

 6. แบบฟร์อมการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 58      <<ตัวอย่าง>>

 7. แบบฟอร์ม กนผ.55-7ภาคพิเศษ

 8. แบบฟอร์ม กนผ.55-7

 9. แบบฟอร์ม กนผ.55-8

 10. แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประกันคุณภาพระดับคณะ

 11. แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประกันคุณภาพระดับ สำนัก/สถาบัน

 12. แบบฟอร์มข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่ให้แก่ต่างประเทศ (ODA)

 13. แบบฟอร์มติดตามงบลงทุน ปี2557

 14. แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

 15. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (กนผ.57-1)

 16. แบบฟอร์มการติดตามความเสี่ยง

 17. แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน (กนผ.ติดตาม57-1)

 18. แบบติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน (กนผ ติดตาม 57-2)

 19. แบบติดตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน (กนผ ติดตาม 57-3)

 20.  แบบรายงานสภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ(กนผ ติดตาม 57-5)

 21. ตารางกระจายตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา 2556(กนผ ติดตาม 57-6)

 22. แบบติดตามแผนปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน(กนผ ติดตาม 57-7)

 23. แบบรายงานเหตุผลความจำเป็นในการพิจารณาการยึดงบประมาณ(กนผ ติดตาม 57-8)

 24. แบบฟอร์มการเสนอชื่อโครงการพร้อมงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฎิบัติราชการฯ พ.ศ. 2558(กนผ57-9)

 25. แบบฟอร์มข้อมูลติดตามและประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายสำคัญ

 26. แบบฟอร์มติดตามงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 UPDATE

 27. แบบฟอร์มโครงการกิจกรรมการฝึกอบรม

 28. ขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 29. แบบเสนอโครงการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560   <<เอกสารหมายเลข 2     <<อกสารหมายเลข 3      <<ตัวอย่าง   

 30. แบบฟอร์มจำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศและชั้นปี

 31. (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 32. แบบฟอร์มรายงานปัญหาและข้อเสนอแนะการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

 33. แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ (กนผ.ติดตาม58-1)

 34. แบบติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน

 35. แบบฟอร์มรายงานของสกอ. ตาม ว 46 (16 เม.ย.58)

 36. แบบฟอร์มแผนการความต้องการรับนักเรียน นักศึกษา (กนผ. งบประมาณ 58-1)

 37. แบบฟอร์มการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะและตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 38. เอกสารแนบ 1-4 พิจารณาเอกสารตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 39. ฟอร์มรายงานสถานภาพ/ยืนยันการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 40. แบบฟอร์มตัวชี้วัดระดับรายบุคคล 6 เดือน แรก และ 6 เดือนหลัง

 41. แบบฟอร์มตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแผนความต้องการรับนักศึกษา (กนผ. งบประมาณ 58-2)

 42. แบบฟอร์มตัวชี้วัดของอาจารย์ หลังประชุมวันที่ 22 ก.ค.58

 43. แบบฟร์อมการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 44. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 45. แบบฟอร์มการให้ข้อมูลการดำเนินการตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฯ ฉบับที่ 2 (แบบฟอร์ม 1 และแบบฟอร์ม 2)

 46. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด

 47. แบบฟอร์มตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับอาจารย์ 

 48. ตาราง ตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 

 49. แบบฟอร์ม 1.2 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ระยะครึ่งแผน

 50. แบบฟอร์ม 1.3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ระยะครึ่งแผน

 51. รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 52. แบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 53. แบบติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 54. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558

 55. รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก       **วิธีการบันทึกข้อมูล

 56. แผนความต้องการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2563

 57. ทบทวนตัวชี้วัดของผลผลิตและโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 58. แบบรายงานประสิทธิภาพการใช้ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 59. แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลโครงการ 2559

 60. 1.แบบฟอร์ม KPI รายบุุคคลสำหรับอาจารย์            2. (ร่าง) KPI รายบุุคคลสำหรับอาจารย์

 61. แบบฟอร์ม KPI  รายบุคคลสายสนุบสนุน

 62. แบบฟอร์ม แผนความต้องการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2566 (กนผ.62-1) 

 63. แบบฟอร์ม ประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กนผ.61-2) 

 64. แบบฟอร์มเสนอโครงการจังหวัด  

 65. รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

 66. รายละเอียดชี้แจงงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วช.)

 67. กรอบตัวชี้ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 68. รายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 69. แบบฟร์อมการเขียนโครงการแบบย่อ (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ 60   

 70. แบบฟอร์มและเอกสารเขียนโครงการบประมาณประจำปี 2560

 71. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณร่ายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 72. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบประมาณแผ่นดิน)

 73. แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบประมาณแผ่นดิน)

 74. แบบเสนอโครงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 75. แบบรายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 76. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 แบบฟอร์มโครงการตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 77. แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 78. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2560 เดิม

 79. องค์ประกอบของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) หน่วยงาน

 80. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564(WORD)

 81. แบบฟอร์มการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯครั้งที่ 4-2560

 82. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2560 สายวิชาการ

 83. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2560 สายสนับสนุนวิชาการ

 84. แผนความต้องการงบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รอบ 2

 85. แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ2560

 86. แบบฟอร์ม ประมาณการเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กนผ.62-1) 

 87. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน

 88. แบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (การบริการวิชาการ)

 89. แบบเสนอโครงการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

 90. แบบฟอร์ม การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

 91. แบบฟอร์ม แผนความต้องการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2564

 92. แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ60

 93. แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลโครงการ 2560  

 94. แบบฟอร์ม KPI สายสนับสนุนวิชาการระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 95. ตัวอย่าง (กองนโยบายและแผน)

 96. รายการตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ผู้บริหารระดับ คณบดี ผอสำนัก และรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี

 97. รายการตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

 98. (มาตรฐานครุภัณฑ์) แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 99. แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลโครงการ 2561  

 100. แบบเสนอโครงการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562  

 101. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 102. แบบเสนอโครงการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563  

 103. แบบฟอร์มแผนความต้องการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2565

 104. แบบรายงานแผนงานบูรณาการ ไตรมาส 2 ปี 2562

 105. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนความต้องการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2567 

 106. ขอความอนุเคราะห์ประมาณการเงินรายได้

 107. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (งบประมาณแผ่นดิน)
 108. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผน/ผล)
 109. แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 

 110. แบบฟอร์มแผนความต้องการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2566 

 111. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (งบประมาณแผ่นดิน)
 112. ข้อมูลแผนความต้องการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2568 icon_new2

Leave a comment

Your email address will not be published.


*