เล่มงบประมาณ

เล่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เล่มงบประมาณ 2552
เล่มงบประมาณ 2553
เล่มงบประมาณ 2554
เล่มงบประมาณ 2555
เล่มงบประมาณ 2556
เล่มงบประมาณ 2557
เล่มงบประมาณ 2558
เล่มงบประมาณ 2559

เล่มงบประมาณ 2560

เล่มงบประมาณ 2561

 เล่มงบประมาณ 2562

icon_new2งบประมาณ 2563icon_new2