เล่มงบประมาณ 2558

ลำดับ เรื่อง
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการงบระมาณแผ่นดิน(งบแผ่นดิน 2558)
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา(งบ บ.กศ 2558)
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบกศ.บป.2558)
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา 2558)