เล่มงบประมาณ 2559

1. งบประมาณแผ่นดิน (15/12/58)

-เพิ่มเติมในส่วนที่ 1

-แก้ไขโครงการที่ 52 (หมวดรายจ่าย)

-แก้ไขโครงการที่ 54 (งบประมาณรายกิจกรม)

-ยุบรวมโครงการที่ 64 นำงบประมาณไปรวมกับ โครงการ 68มีผลให้รหัสโครงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่โครงการ 64 เป็นต้นไป 

-แก้ไขโครงการที่ 75 (รายการของโรงเรียน (ปากกา เปลี่ยนเป็นค่าวัสดุ)

-แก้ไขโครงการที่ 32 (ไตรมาส)

-แก้ไขหน้าสารบัญ

2. งบบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ) (19/01/59) new!!

-แก้ไขโครงการที่ 26(ไตรมาส)

-แก้ไขโครงการที่ 56(รายการ)

-แก้ไขโครงการที่  83(โยกลงประมาณไป โครงการ 84)

-แก้ไขโครงการที่ 84(เพิ่มงบประมาณแก้รายการ)

-แก้ไขโครงการที่ 110(รายละเอียด)

-แก้ไขโครงการที่ 22 (ไตรมาส)

-แก้ไขโครงการที่ 32 (ไตรมาส)

-แก้ไขโครงการที่ 62 (ไตรมาส)

-แก้ไขโครงการที่ 63 (ไตรมาส)

-แก้ไขโครงการที่ 80 (ไตรมาส และหมวดรายจ่าย และเพิ่มครุภัณฑ์)

-แก้ไขโครงการที่ 83 (หมวดรายจ่าย)

-แก้ไขโครงการที่ 85 (เพิ่มกิจกรรม)

-แก้ไขโครงการที่ 93 (ไตรมาส และ หมวดรายจ่าย)

-แก้ไขโครงการที่ 23 (เพิ่มงบประมาณโดยรับมาจากโครงการที่ 24 , เพิ่มครุภัณฑ์)

-แก้ไขโครงการที่ 24 (โอนงบประมาณไปโครงการ 23 แก้ไขไตรมาส และ หมวดรายจ่าย)

-แก้ไขหน้าสารบัญ

 -แก้ไขคำผิด

-แก้ไขรายการรายจ่าย โครงการ 38

3.การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป) (9/12/58) 

-แก้ไขโครงการที่ 5 (เพิ่มครุภัณฑ์ นำงบประมาณมาจากโครงการที่โครงการ11)

-แก้ไขโครงการที่ 11 (ลดลงประมาณ)

 -แก้ไขโครงการที่ 17 (ไตรมาส)

-แก้ไขโครงการที่ 18 (ไตรมาส)

-แก้ไขโครงการที่ 19 (เพิ่มครุภัณฑ์ นำงบประมาณมาจากโครงการที่โครงการ11)

-แก้ไขโครงการที่ 20 (ลดลงประมาณ)

-แก้ไขโครงการที่ 1 (รายละเอียดครุภัณฑ์)

4. การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิต) (9/12/58)

-แก้ไขโครงการที่ 2 (ไตรมาส)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*