งบประมาณ 2563

01. กรอบวงเงิน 2563

02. จำนวนนักศึกษา 2563

03. สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2563

04. ค่าธรรมเนียมพิเศษ 2563

05. แผนการใช้จ่าย บ.กศ. 2563
06. แผนการใช้จ่าย กศ.บป. 2563

07. แผนการใช้จ่าย บัณฑิตศึกษา 2563

08.’งบประมาณแผ่นดิน  จัดสรร  คำขอ

09 แบบฟอร์มโครงการ 63icon_new2

10 ค่าวัสดุฝึกรายวิชา ภาคปกติ 2563icon_new2icon_new2

11 ค่าวัสดุฝึกรายวิชา ภาคพิเศษ 2563icon_new2icon_new2icon_new2

 

custom writing